Модульне навчання

Конспекти модулів:

Тематична атестація:

Використання елементів модульної системи навчання у системі профільної освіти старшокласників

Сьогодні змінюються види навчання: на зміну пояснювально-ілюстративним та репродуктивним видам навчання прийшли інтенсивні технології. Серед них центральне місце займає модульна система навчання.

Модульна система навчання базується на індивідуалізованому підході, при якому головну роль відіграє не педагог, а учень, який навчається за власною індивідуальною програмою, самостійно визначаючи темп навчання та термін його закінчення. Все залежить від ставлення учня до навчання, його здібностей, наявних знань та трудових навичок.

Модульна система навчання – це система, де для будь-якої професії (посади) є програма підготовки, яка точно їй відповідає. Якщо при традиційній системі навчання зміст навчального матеріалу з конкретної професії ділиться на предмети, теми, розділи і теорія чітко відмежована від практики, то в модульній системі своєрідними дозаторами навчального матеріалу виступають конкретні трудові навички, якими повинен оволодіти учень для здобуття професії (спеціальності). Їх складність та значимість для професійної діяльності і визначають особливості компонування матеріалу в навчальному елементі – спеціально розробленому дидактичному матеріалі, спрямованому на оволодіння конкретною трудовою навичкою. До того ж теоретичні знання органічно вплітаються в навчальний процес і даються лише в тому об’ємі, який необхідний для засвоєння трудових навичок. Отже, маємо систему трудових навичок, або модуль трудових навичок, які складають основу професійного діяльності.

Весь навчальний матеріал розбивається на дидактичні великі порції – модулі. Модуль (модульний блок) – це логічно довершена, прийнятна частина роботи в рамках виробничого завдання, професії чи сфери діяльності з чітко визначеними початком і кінцем. Модульний блок складається із навчальних елементів. У кожному модулі є не лише текстовий зміст матеріалу, а й спеціально розроблені завдання відповідно до виучуваного матеріалу, питання для контролю з боку педагогів і питання для здійснення самоконтролю.

Навчальні модулі – це укрупнені одиниці, але вони різні за складністю. Тобто один і той же модуль за змістом має множину модулів за складністю. Цим забезпечується різнорівнева підготовка учнів. Розробка модулів за кожною спеціальністю передбачає не лише їх певну кількість (наприклад, три: МБ1, МБ2, МБ3 т.д.), але і певну складність (наприклад: МБ1/1, МБ1/2, МБ1/3 т.д.). Кожен учень може самостійно обрати модуль певної складності. Це обумовлює перегляду системи оцінювання результатів. В модульному навчанні використовується модульно-рейтингова система оцінювання знань, вмінь і навичок, що визначені у кваліфікаційній характеристиці даної професії.

Індивідуальна навчальна модульна програма для кожного учня складається таким чином, щоб навчити його виконувати роботу швидко, якісно і ефективно. Саме швидкість і якість виконання роботи дають можливість перемогти в конкурентній боротьбі за вільне робоче місце на ринку праці.

Перед складанням індивідуальної програми навчання для кожного учня з ним проводяться вхідне тестування. Під час його проведення учень разом з викладачем визначають, що необхідно освоїти для отримання майбутньої кваліфікації з урахуванням вже наявних у учня знань умінь і навичок. За бажанням учня викладач може запропонувати йому скласти тест з певних навчальних елементів, а то і блоків. У разі успішного складання цих тестів, даний навчальний матеріал виключається з індивідуальної програми учня з метою підвищення рівня ефективності його підготовки.

Після вивчення кожного навчального елементу учень складає тест. Якщо тест складено успішно, то учень переходить до вивчення наступного навчального елементу. Якщо в ході тестування виявлені прогалини у знаннях учня, то йому пропонується повернутися до певного кроку даного навчального елементу і повторно скласти тест. Після закінчення вивчення модульного блоку учень складає тест, який містить в собі основні питання всіх навчальних елементів, які використовуються при його вивченні і дії, які обіймають роботу в межах цього модульного блоку. Після вивчення останнього модульного блоку, а отже, і всього курсу, учні складають кваліфікаційний тест. Кваліфікаційні тести, як і всі попередні, можуть містити не лише практичні дії, а і теоретичну інформацію. Якщо учень не відповів на необхідну кількість питань тесту, йому пропонується повернутись до певного навчального елемента для вдосконалення своїх умінь та навичок і після закінчення вивчення і виконання дій йому надається можливість для повторного складання тесту.

У своїй роботі ми використовуємо такі переваги модульної системи:

  • індивідуальний темп навчання для кожного учня в залежності від знань, умінь і можливостей;
  • постійний самоконтроль і контроль з боку викладача;
  • урахування рівня раніше накопичених знань та вмінь при формуванні змісту навчання для кожного учня;
  • орієнтація на діяльність, формування трудових навичок при мінімумі теоретичного матеріалу;
  • можливість припинити навчання після засвоєння певної кількості модульних блоків;
  • В.П. Применко – викладач інформаційних технологій Степанівського МНВК

Корисні посилання