Курси за вибором

Моделювання одягу

Запропонована програма є актуальною у першу чергу тому, що не лише поглиблює зміст шкільних профільних предметів, а дає можливість здійснити професійні проби та є дієвою підготовкою до опанування у майбутньому професій сфери сучасних швейних технологій, технологій текстильного дизайну, дизайну одягу і предметів побуту, дизайну та експертизи виробів легкої промисловості. Професії з усіх перерахованих галузей мають стійкий попит на регіональному ринку праці та, згідно даних моніторингу зайнятості випускників, користуються підвищеною популярністю серед самих учнів.

Програма курсу «Моделювання одягу» має практичну цінність і повністю відповідає вимогам до змісту і структури програм курсів за вибором, містить пояснювальну записку, тематичний плану, зміст навчального матеріалу, перелік основних вимог до рівня навчальних досягнень та їх критеріїв, орієнтовного змісту практичних робіт.

Програма в цілому сприяє формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічно-конструкторських здібностей і здібностей художнього моделювання у середовищі спеціалізованого програмного комп’ютерного комплексу, набуттю та розвиткові основних практичних навичок шляхом організації різноманітних форм практичної роботи.

Сучасна вишивка

Більшість проблем з формування особистості життєво компетентного випускника школи вирішує профільне навчання, котре має орієнтувати учнів на безперервну освіту, готувати до обрання успішної професії і побудови кар’єри. Саме з такою метою активно запроваджуються спецкурси та курси за вибором, що дозволяють учням навіть у межах одного обраного профілю навчання здійснити самоперевірку на профпридатність до різних, привабливих для учнів, видів професійної діяльності.

Запропонована програма курсу за вибором «Сучасна вишивка» змінює погляд на технологічний профіль навчання, як на орієнтаційний, що слугує для підготовки молоді до інженерних, технологічних (робітничих) і інформаційно-технологічних професій. Адже у межах вивчення даного курсу учні можуть спробувати власні сили у технічній творчості також.

Програма передбачає отримання ґрунтовних знань, умінь та навичок з техніки і прийомів усіх видів вишивки; основ композиції, законів колірних гармоній; видів і властивості тканин, ниток, інших використовуваних матеріалів; технології виготовлення різних видів машинної вишивки; правил експлуатації вишивальних машин і устаткування; вимог до якості виконуваної роботи; вимоги техніки безпеки, що є дієвою підготовкою до професій художника-модельєра, художника-оформлювача, художника з розпису тканин, дизайнера, декоратора.

Технічне креслення

У світлі вимог сучасної науки і техніки необхідно звернути особливу увагу на поліпшення графічної підготовки учнів, що закінчують середню загальноосвітню школу за технологічним профілем навчання

Зміст програми «Технічне креслення на базі програмного комплексу «КОМПАС 3D V12» дозволяє учням створювати твердотілі об'єкти з використанням набору елементарних параметричних тіл, проектувати просторові твердотілі та каркасні моделі об'єктів (деталей, вузлів, виробів, будівель і т.п.) при виконанні проектно-конструкторських, технічних та дизайнерських креслень у машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві, архітектурі).

Запропонована програма передбачає вивчення основ технічного креслення, набуття знань про основні способи графічного зображення предметів при створенні технічних креслень, а також надає базові знання про конструкторську документацію. На практичних заняттях учні удосконалюють та поглиблюють свої вміння та навички з виконання креслень за допомогою програмного забезпечення.

У програмі раціонально розподілений навчальний матеріал по уроках і відповідних темах, введений перелік практичних робіт, дані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Викладання курсу за вибором передбачає тісний зв'язок зі шкільним курсом геометрії, що особливо актуально для учнів, які навчаються в класах технологічного профілю.

Програма дає можливість отримати глибші знання і орієнтує на конкретні уміння і навички, якими повинні оволодіти учні в процесі вивчення курсу за вибором. Ці знання не є сумою абстрактних відомостей, відокремлених від практики, вони формують певний комплекс компетенцій, необхідних в подальшому ступеневому навчанні за обраним профілем і у виробничій діяльності.

Медична справа "Основи долікарської допомоги"

Навчальний план та програми курсу за вибором «Медична сестра сімейної медицини» з профільного навчання учнів, розроблено відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія» та концепції трудового навчання.

Головна мета – підготовка учнів до самостійного трудового життя в умовах ринкової економіки, оволодіння первинними навиками надання медичної допомоги, здійснення професійних проб в профільному навчанні.

Програму для профільного навчання технологічного напрямку «Медична сестра сімейної медицини» поділена на ІІІ розділи. Теми розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу надання першої медичної допомоги. В програмі виділено час на теоретичне навчання і виконання практичних робіт.

Теоретичні знання можуть бути виявлені в процесі усного або письмового опитування.

Практичні уміння можуть бути виявлені в процесі виконання лабораторно-практичних робіт.

Навчальний план і програми профільного навчання містять:

  • освітньо-кваліфікаційну характеристику молодшої медичної сестри;
  • типовий навчальний план курсу;
  • типові навчальні програми з навчальних предметів;
  • критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів курсу за вибором «Медична сестра сімейної медицини»;
  • список рекомендованої літератури.

Особі, яка опанувала вказаний курс за вибором видається свідоцтво про закінчення курсу профільного навчання за спеціалізацією «Медична сестра сімейної медицини»

Основи євроремонту

Сучасна школа повинна швидко і точно реагувати на усі зміни, які відбуваються у суспільстві. Необхідною умовою формування конкурентоспроможного трудового потенціалу України є упровадження профільного навчання. Технологічний напрямок у профілізації старшої школи дає чи не найширші можливості для введення у навчальний процес різноманітних курсів за вибором, що доповнюють профільні предмети і сприяють майбутньому професійному самовизначенню учнів, є дієвим профвипробуванням, а у ряді випадків, навіть початковою професійною підготовкою. Учні орієнтуються на робітничі професії, пов’язані з виробничими технологіями які є дефіцитними для сьогоднішнього економічного простору, а також на інженерні та інженерно-технологічні спеціальності, пов’язані з проектуванням і конструюванням, будівництвом та архітектурою, транспортом і машинобудуванням, що вимагають більшої кваліфікації, але є не менш затребуваними на ринку праці.

Курс за вибором «Основи євроремонту» призначений для учнів, які обрали технологічний профіль навчання, та мають професійні наміри щодо подальшого використання отриманих знань якраз у виробничій сфері. Після закінчення загальноосвітнього учбового закладу випускники, що обрали даний спецкурс, можуть продовжити навчання у професійно-технічних навчальних закладах або вищих навчальних закладах, де зможуть опанувати суміжні професії з будівельної сфери. Вивчення курсу «Основи євроремонту» дозволяє учням набути знань і первинних практичних навичок у сфері будівництва з використанням сучасних будівельних технологій.

Зміст програми курсу за вибором «Основи євроремонту» відображає особливості сучасних будівельних технологій, умови проведення високоякісних ремонтних робіт, методичне переобладнання приміщень, створення дизайну інтер’єру та екстер’єру.

Запропонована програма передбачає вивчення видів ремонту приміщень, набуття практичних навичок за основними способами виконання ремонту в приміщеннях, а також надає знання з основ дизайну. На практичних заняттях в учнів виробляються і удосконалюються вміння та навички з укладання плитки, штукатурних робіт, монтажу гіпсокартону, стяжки і вирівнювання підлоги, вкладання ламінату, ковроліну, малярних робіт.

У програмі раціонально розподілений навчальний матеріал по уроках і по відповідних темах, введений перелік практичних робіт, дані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Іноземна мова у професійному самовизначенні

Спецкурси за вибором, що пропонує СМНВК поглиблюють та розширюють зміст шкільних профільних предметів, дають можливість застосувати знання у різних сферах професійної діяльності, що у свою чергу сприяє розвиткові нахилів учнів, їхньому свідомому професійному самовизначенню. Беручи до уваги важливість знання іноземної мови в сучасному суспільстві в СМНВК введений спецкурс «Іноземна мова у професійному самовизначенні».

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у старшій школі на етапі профільної підготовки необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета (курсу) не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв професійному самовизначенню учнів, розкривав увесь спектр професій на сучасному ринку праці України та зарубіжжя, ознайомлював з базовими моделями поведінки при пошуку роботи та у ході елементарних виробничих ситуацій з іноземними партнерами, роботодавцями чи клієнтами.

Професійна спрямованість старшої школи вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 10-11 класів до обґрунтованого вибору ними майбутньої професії з урахуванням соціального замовлення у кваліфікованих кадрах у різних галузях суспільного життя, які повинні володіти навичками та вміннями професійного іншомовного спілкування. Розв'язати означену проблему старшокласникам має допомогти програма курсу за вибором «Іноземна мова у професійному самовизначенні».

Зміст курсу слугує основою для узагальнення учнем отриманих знань про світ професій та напрями побудови майбутньої професійної кар'єри через призму іноземної мови та інтеграції України у міжнародну спільноту. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи (1 година на тиждень).

Програма курсу тематично пов'язана з Навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов для 10-11 класів (Київ, 2010 р.) і відтворює тематику визначених сфер спілкування в розрізі теми «Робота і професії».

Курс за вибором «Іноземна мова у професійному самовизначенні» (10-11 класи) рекомендовано учням загальноосвітніх шкіл, які навчаються у класах суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, технологічного, художньо-естетичного, спортивного профілів.

Корисні посилання