Спецкурс „Побудова кар'єри”

Актуальність впровадження у навчальний процес МНВК профорієнтаційного курсу «Побудова кар’єри» в контексті профілізації старшої школи.

На сучасному етапі розвитку України перед загальноосвітніми навчальними закладами гостро постає проблема підготовки молодого покоління до професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах. Успішне вирішення цієї проблеми передбачає підвищення ролі професійної орієнтації в навчальному процесі та проведення якісної підготовки до профільного навчання (10-й, 11-й, а в майбутньому і 12-й класи загальноосвітніх шкіл є профільними класами: з поглибленим і професійно спрямованим вивченням циклу певних предметів, котрі розкривають творчий потенціал особистості, формують у неї майбутню професійну позицію, розвиваючи її саме у тому напрямку, до якого в особистості є природні нахили). Адже профільне навчання це – не лише поглиблення наукових знань, але й набуття молоддю трудових умінь і навичок та навіть професійна самореалізація, що не можливо без глибокого вивчення індивідуальних здібностей і потреб учнів, встановлення наступності, ступневості між загальною та професійною освітою.

Слід зазначити, що форми профорієнтаційної роботи в звичайній школі на сьогодні не забезпечують досягнення головної мети професійної орієнтації – формування у старшокласників готовності до усвідомленого професійного самовизначення. Про це свідчать труднощі, що виникають у випускників школи при плануванні свого подальшого професійного шляху, а також невідповідність між здібностями, схильностями, особистісними якостями учнів та вимогами до професії яка обирається; хибні уявлення про престижність професій, шляхи розвитку економіки, ситуацію на ринку праці. Головною проблемою професійної орієнтації в школі є відсутність можливості заздалегідь спробувати свої сили в професійній діяльності яка обирається.

Але реформування освітньої системи і впровадження профільного навчання створюють необхідні умови для розв'язання головних задач професійної орієнтації. За таких умов значно підвищується роль міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК), як центрів професійної орієнтації, допрофільної та професійної підготовки молоді. Саме на базі МНВК старшокласники можуть відчути системність профорієнтаційної роботи.

У ході профконсультування на базі СМНВК школярам пропонується пройти курс соціального загартування в умовах жорсткої конкуренції, профорієнтаційні курси «Людина та світ професій» і "Побудова кар'єри", що з початку 2008 навчального року рекомендовані МОН та АПН України для впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах. Метою навчання за даними курсами є ґрунтовне самопізнання учнів для усвідомленого вибору ними майбутнього професійного шляху, максимальної реалізації власних професійних здібностей та підвищення конкурентоспроможності в сучасних умовах.

Завданнями курсів є:

  • Ознайомлення учнів з вимогами до фахівця на ринку праці в сучасних соціально-економічних умовах, з кар'єрними орієнтаціями, видами та етапами кар'єри.
  • Детальне вивчення особливостей особистості учнів, їхніх професійних здібностей, схильностей, інтересів, суспільних домагань, мотивів, які необхідно враховувати при побудові кар'єри.
  • Надання інформації про шляхи здобуття професій, техніку пошуку роботи, тенденції зміни попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.
  • Організація професійних проб на базі імітаційної навчальної фірми.

Після вивчення курсів учні повинні:

  • Мати чіткі мотиви вибору професії та конкретні варіанти майбутнього вибору.
  • Знати принципи побудови успішної кар'єри, мати чіткий і реалістичний особистий план професійного зростання, вміти реалізувати конкретні заходи з оволодіння майбутньою професією.
  • Володіти інформацією про світ професій, кон'юнктуру ринку праці, техніку пошуку роботи, правила спілкування з роботодавцем.
  • Пройти професійні проби, під час яких моделюються основні елементи різних видів професійної діяльності, навчитися працювати в команді.
  • Уміти аналізувати себе з метою самовдосконалення, аналізувати власну соціально-економічну позицію, бути готовими швидко змінити вид професійної діяльності при виникненні потреби.

В рамках курсів з учнями проводяться діагностичні та корекційні заходи, тестування, для них організовуються професіографічні уроки-екскурсії до районного центру зайнятості та інших установ, що займаються проблемами молоді, під час проведення там ярмарків професій, масових переглядів відеоматеріалів про актуальні робітничі професії сьогодення; імітуються проблемні виробничі ситуації, стимулюється творча, пошукова, проектна діяльність учнів з широким використанням ресурсів мережі INTERNET. Учні ознайомлюються з правилами ефективної співбесіди під час працевлаштування, правилами оформлення ділової документації (анкет, заяв, резюме). Проходять тренінги „Чи вмію я презентувати себе на ринку праці?”, „Чому на цю роботу повинні взяти саме мене?”, «Бути професійно мобільним», «Вироблення навичок поведінки успішної особистості», «Професіонал ХХІ століття», «Мій професійний план», «Шлях до бажаної професії» та інші. Організовуються екскурсії до міського центру зайнятості, з яким налагоджено тісну співпрацю, під час проведення там ярмарків професій. Систематично розглядається ряд профорієнтаційних web-сайтів, а зокрема електронних довідників для абітурієнта, порталів професійного консультування, де можна додатково діагностувати власні особистісні якості, Інтернет-сайтів рекрутингових та кадрових агенцій, де можна проглянути свіжий рейтинг професій, дізнатись нові тенденції всеукраїнського чи регіонального ринку праці (адреси сайтів: profi.org.ua, headhunter.com.ua, profosvita.org.ua та ін.).

Корисні посилання