Профорієнтаційна робота

Процес професійного самовизначення особистості в нових соціально-економічних умовах складний і багатогранний, тому сьогодні, як ніколи гостро, постає проблема підвищення актуальності професійної орієнтації в навчально-виховному процесі.

Успішне вирішення цієї проблеми передбачає профілізація освіти в Україні. Адже профільне навчання це – не лише поглиблення наукових знань, але й набуття молоддю трудових умінь і навичок та навіть професійна самореалізація, що не можливо без глибокого вивчення індивідуальних здібностей і потреб учнів, забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступневості між загальною та професійною освітою. Саме такі завдання ставить перед собою МНВК – заклад, що забезпечує потреби учнів у допрофесійній, професійній та профорієнтаційній підготовці.

На базі МНВК старшокласники можуть відчути системність профорієнтаційної роботи.

МНВК має на меті:

 • Ознайомити школярів із професіографічною інформацією.
 • Виявити індивідуальні професійно значущі якості особистості учня.
 • Сформувати навички правильного вибору професії, чітку мотивацію та реалістичні цілі.
 • Допомогти виробити особистий план професійного становлення для кожного учня.
 • Ознайомити з особливостями здобуття різних професій, можливостями професійного зростання.
 • Організувати учням професійні проби під час виробничої практики або в умовах імітаційної навчальної фірми.
 • Виробити вміння аналізувати себе з метою самовдосконалення, аналізувати власну соціально-економічну позицію, бути готовими швидко змінити вид професійної діяльності при виникненні потреби.
 • Навчити здобувати необхідну інформацію про світ професій, кон'юнктуру ринку праці, техніку пошуку роботи, правила спілкування з роботодавцями.

Щоб дізнатися як саме проводиться профорієнтаційна робота в умовах МНВК та як навчальний процес у ньому сприяє цьому, пропонується розглянути всю систему профорієнтаційної роботи, яку умовно можна поділити на такі етапи:

Профінформування. Даний етап передбачає роботу з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які є потенційним контингентом МНВК, він ставить перед собою наступні цілі:

Ознайомлення учнів зі змістом та структурою світу професій, сучасними вимогами соціального середовища до фахівців на ринку праці, умовами та характером праці, оплатою праці, роз’яснення значення правильного, вмотивованого вибору професії для суспільства й особистості. Профінформування включає:

 • Проведення відеолекторію, який демонструє актуальні для сьогодення види професійної діяльності (в тому числі ті, котрі можна опанувати в умовах МНВК). Проведення "Днів відкритих дверей" за участю батьків учнів для ознайомлення зі спектром профілів, запропонованих МНВК, з метою допомогти в реалізації особистісного потенціалу учнів.
 • Інформування учнів про етапи оволодіння професією (про навчальні заклади, ступеневу освіту, кваліфікаційні перспективи).
 • Створення умов для пізнання школярами своїх індивідуальних особливостей, які потрібно враховувати при виборі навчального профілю (проведення психодіагностичних заходів з метою виявлення професійно-значущих інтересів, здібностей, схильностей, типу темпераменту та інших психофізіологічних показників).
 • Попередній розподіл учнів за профілями навчання відповідно до виявлених інтересів, здібностей, потреб, рівня їх освітньої підготовки.
 • Створення електронного довідково-інформаційного банку даних для спільного використання психологом, викладачами, батьками.

Профконсультація. Проводиться серед учнів 10-11 класів.

Завдання: формування в учнів готовності до усвідомленого професійного самовизначення та професійного розвитку особистості на подальших етапах життєвого шляху. Досягається за допомогою:

 • Вироблення в учнів уміння орієнтуватись у світі професій, класифікувати професії за змістом і характером праці, умовами, метою та предметом праці.
 • Ознайомлення з професіограмами, психограмами основних професій. Складання та розшифровки формули і професіокарти бажаної професії.
 • Вивчення впливу індивідуальних особливостей особистості на її професійну діяльність. Порівняння власних психофізіологічних властивостей та можливостей з вимогами до бажаної професії.
 • Роботи з діагностичною інформаційною системою «Професійні здібності учня». Психокорекційних тренінгів, анкетування, тестування, діагностичних заходів, активізуючих профорієнтаційних методик, таких як методика Пряжнікова, Климова, Голланда та інших. Здійснення корекції, розвитку та покращення виявлених параметрів особистості в світлі вимог до майбутньої професії.
Робота з діагностичною інформаційною системою «Професійні здібності учня»

Вище згадана діагностична система „Професійні здібності учня”, розроблена викладачами інформаційних технологій Степанівського МНВК спільно з методистом з профорієнтації, значно полегшує психодіагностику. Ця мережева комп'ютерна програма має такі переваги: легкість в користуванні, зручний інтерфейс, підвищена система контролю за правильністю виконання тестових завдань учнями, швидка обробка даних та виведення результатів у графічному і текстовому вигляді з можливістю перенесення на паперовий носій. Програма працює в двох режимах: АРМ учня та АРМ викладача. В першому режимі пропонується набір тестів, котрі визначають профільно значущі інтереси учня, тип його темпераменту, основні риси характеру, тип його особистості (за ОПС Д. Голланда) оптимальне для нього професійне середовище. В другому режимі за результатами тестування учнів автоматично формується довідковий банк даних, котрий використовується для створення консультаційних профільних листів – узагальнюючих документів, що допомагають дати кваліфіковану пораду по вибору професії, ґрунтуючись на об’єктивних даних.

Інтерактивні Профорієнтаційні тести

В ході профконсультування школярам пропонується пройти курс соціального загартування в умовах жорсткої конкуренції, профорієнтаційний курс "Побудова кар'єри" присвячені питанням працевлаштування в умовах високої конкуренції, соціальному самозахисту, конкретним заходам з оволодіння майбутньою професією. Учні ознайомлюються з правилами ефективної співбесіди під час працевлаштування, правилами оформлення ділової документації (анкет, заяв, резюме). Проходять тренінги „Чи вмію я презентувати себе на ринку праці?”, „Чому на цю роботу повинні взяти саме мене?” та інші. Організовуються екскурсії до міського центру зайнятості, з яким налагоджено тісну співпрацю, під час проведення там ярмарків професій. Також подається інформація про правила використання факсу, електронної пошти, мережі INTERNET, а зокрема електронних довідників для абітурієнта та порталів професійного консультування.

Профконсультації сприяють інноваційні методи навчання та інтерактивні заняття, які постійно впроваджуються колективом МНВК. Зокрема, це навчання за професіями секретар керівника, бухгалтер, оператор комп’ютерного набору в умовах навчально-тренувальної фірми, де імітуються умови справжнього підприємства з усіма його виробничими процесами. Таке навчання усуває розрив між теорією і практикою, оскільки здійснюється на конкретних робочих місцях, що дозволяє створювати, розвивати й обігравати різні виробничі ситуації; моделювати внутрішньовиробничі взаємозв’язки між структурами організації і відтворювати атмосферу ділового спілкування, ділових зв’язків безпосередньо в процесі навчання; спробувати свої сили, працюючи на конкретному робочому місці. Це, у свою чергу, породжує навички спілкування і поводження в реальному трудовому колективі де неодмінно опиниться школяр після закінчення навчального закладу.

Елементи модульного навчання, що використовуються при підготовці операторів комп’ютерного набору дають чудову можливість застосувати свої знання на практиці, здобути трудові навички у оволодінні такими необхідними на сьогодні інформаційними технологіями. Адже основа модульної системи – індивідуальний підхід, коли кожен учень навчається за власною індивідуальною програмою. Орієнтація на діяльність, формування трудових навичок при мінімумі теоретичного матеріалу при постійному самоконтролі і контролі з боку викладача.

Навчання в умовах тренувальної

Профвідбір. Здійснюється серед учнів 11-х класів. Має за мету забезпечити безперервну освіту чи навіть працевлаштування. Хто відмовиться, при нагоді, після закінчення загальноосвітнього закладу, попрактикуватись деякий час з отриманої завдяки профільному навчанню першої своєї професії? Якщо після такої практики учень захоче вступити до ВНЗ, то він усвідомлено обере профіль навчання, а весь час навчання у ВНЗ буде зарахований до його загального трудового стажу. Тому до профвідбору залучаються роботодавці, викладачі ПТНЗ та ВНЗ, факультети яких дають можливість перейти на наступний ступінь навчання за вибраним профілем. На сьогодні Степанівський МНВК проводить спільну роботу з питань ступеневої освіти з такими навчальними закладами області: Чернігівське ВПУ № 15, Чернігівське ВПУ побутового обслуговування, Сосницький технікум бухгалтерського обліку, Чернігівський педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Сумський національний аграрний університет. Завдяки постійному налагодженню нових ділових контактів список навчальних закладів постійно поповнюється.

До того ж, у МНВК проводиться довузівська підготовка, спільно із ректорами факультетів довузівської підготовки ВНЗ. Вона являє собою проходження дистанційних тестових завдань, за результатами яких учнів зараховують на пільгових умовах на відповідні факультети ВНЗ.

Традиційними для МНВК стали тижні профілів, які дають змогу учням продемонструвати свої практичні уміння і навички отримані на заняттях та поділитися своїми враженнями про навчання на різних профілях. Регулярно організовуються викладачами МНВК і профорієнтаційні конкурси-змагання "Кращий за професією", що окрім усього вищеназваного, дозволяють учням продемонструвати свої творчі здібності.

Тиждень мотоцикліста
Тиждень автомобіліста
Тиждень оператора комп'ютерного набору
Тиждень дизайнера одягу

Корисні посилання