Концепція інформатизації Степанівського МНВК

ВСТУП

На рубежі тисячоліть освіта перетворюється в одне з основних джерел стратегічних ресурсів - людського капіталу та знань, що визначають загальний рівень розвитку суспільства. Головним прискорювачем цього розвитку стає Інформатизація. В останні роки відбувся великий прогрес у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій - виникли такі поєднання засобів інформації, що ведуть до формування інформаційного суспільства. Поява новітніх технологій потребує перегляду стану й перспектив розвитку системи всієї освіти. Це особливо необхідно в зв'язку з випереджаючим розвитком технологій порівняно з можливостями їх використання в освіті всіх рівнів, особливо професійно-технічній освіті. Пріоритетними напрямками діяльності Степанівського МНВК, щодо впровадження нових освітніх технологій в комбінаті є такі:

 • впровадження інформаційних технологій у навчальний процес;
 • інформаційні технології і роль учителя;
 • удосконалення курсу інформатики;
 • інформаційні технології як засіб управління;
 • інформаційні технології для розвитку дистанційного навчання.

В основу даної Концепції покладено Закон України «Про Національну програму інформатизації». Постанова Кабінету Міністрів України № 130 від 20 серпня 2003 року «Про затвердження Державної програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007» та наказ управління освіти і науки «Про використання комп'ютерних технологій для взаємообміну діловою інформацією в ПТНЗ» враховано комплексний підхід, спрямований на розв'язання проблеми створення і розвитку інформаційних технологій в Степанівському навчально-виробничому комбінаті.

Головною метою Концепції є запровадження принципово нового підходу до інформатизації МНВК, що передбачає виконання наступних складових:

 • комплексна інтеграція Степанівського навчально-виробничого комбінату в світову інформаційну систему
 • інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження сучасних Інформаційних технологій в навчальний процес;
 • підвищення ефективності управління комбінатом.

Концепцією передбачається ефективне використання основних можливостей всесвітньої мережі Internet (WWW, E-mail, Usernet, FTP), сучасної комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, мультимедійних мережевих навчальних комплексів. До основних задач комплексної інформатизації МНВК можна віднести:

 • Використання послуг всесвітньої мережі Internet.
 • Створення єдиної інформаційної системи комбінату.
 • Широке впровадження в освітній процес інформаційних технологій.
 • Ефективне використання в навчальному процесі відповідного програмного забезпечення.
 • Надання можливості адміністрації вчасного і якісного управління персоналом.
 • Створення умов для здійснення видавничої та поліграфічної діяльності в рамках навчального закладу.
 • Розробка науково-методичного забезпечення інформатизації навчального процесу, створення електронних підручників.
 • Застосування комп'ютерних програм для забезпечення державної статистичної звітності впровадження електронних програм замовлення та видачі документів про освіту.

ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ СТЕПАНІВСЬКОГО МНВК

Для розв'язання вищезазначених завдань пропонується така структурна схема інформатизації навчального закладу:

 • за допомогою локальної мережі підключаються кабінети: Інформатики, економічних знань, підготовки секретарів-менеджерів, лекційна аудиторія, навчальна частина з відділом графіки, дизайну та поліграфії, АРМ адміністрації. В свою чергу сервер підключається до провайдера Internet. Обслуговуванням серверу займається технічний фахівець - системний адміністратор.

КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кабінет інформатики використовується для викладання різних предметів, таких як інформатика, інформаційні технології, спец предмети профтехциклу, курси за вибором, спецкурси і ін. В якості операційного середовища використовується Microsoft Windows. Кількість комп'ютерної техніки в кабінеті - 13 робочих місць. Для викладання матеріалу на уроках бажано використовувати мультимедійні засоби навчання. Робочі місця учнів розташовуються по периметру класу. Усі робочі місця підключені до локальної мережі класу. Остання, в свою чергу, підключається до серверу комбінату.

У процесі вивчення курсу інформатики використовується таке програмне забезпечення (ПЗ):

 • операційна система Windows;
 • текстовий редактор Word;
 • електронні таблиці Excel;
 • система управління базами даних Access;
 • засоби обробки графічної інформації Corel Draw; Photo Shop;
 • видавничі системи;
 • засоби роботи в мережі Internet - Internet Explorer або Netscape Navigator. Internet Маіl; Internet News.
 • мови візуального програмування.

КАБІНЕТ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

Кабінет економічних знань використовується для викладання різних предметів бухгалтерського циклу, таких як: бухоблік, основи економіки, фінанси, аудит, і ін. В якості операційного середовища використовується Windows-XP. Кількість комп’ютерної техніки в кабінеті – 9 .

У процесі навчання учні оволодівають вмінням працювати з електронними програмами та оволодівають програмою 1С-бухгалтерія .

В кабінеті працює бухгалтерія комерційної учнівської навчально-тренувальної фірми „Комбінат”.

КАБІНЕТ СЕКРЕТАРІВ-МЕНЕДЖЕРІВ

Кабінет обладнано 10 робочими місцями секретаря-керівника (10 комп’ютерів, факс, ксерокс, сканер, телефон).

На базі кабінету діють дві учнівські навчально-тренувальні фірми.

ЛЕКЦІЙНА АУДИТОРІЯ

Лекційна аудиторія призначається для проведення лекційних і теоретичних занять, семінарів, презентацій, іспитів, батьківських зборів, організації загальнокомбінатівських заходів і т. ін. і обладнується мультимедійною апаратурою.

НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА З ВІДДІЛОМ ГРАФІКИ, ДИЗАЙНУ І ПОЛІГРАФІЇ

В навчальній частині встановлюється АРМ для секретаря з програмою ДП 2000 (забезпечує замовлення документів про освіту), Відділ графіки, дизайну і поліграфії призначається для розробки рекламних матеріалів, стінгазет, електронних журналів, друкованої продукції, проектів для внутрішньокомбінатівських заходів, виготовлення поліграфічної продукції, авторських розробок, навчальних та методичних матеріалів, тиражування друкованої продукції і т. ін. Для продуктивної роботи бажано використовувати:

 • Сканер
 • Цифрові фото -. відеокамери
 • Поліграфічне обладнання (ксерокс, обладнання для брошурування тощо).

У процесі роботи можна використовувати наступне програмне забезпечення: Corel Draw, Photo Shop, видавничі програми. Усі комп'ютери підключаються до локальної мережі.

АРМ АДМІНІСТРАЦІЇ

Автоматизоване робоче місце адміністрації має полегшити роботу директора, завуча, секретаря, забезпечити вчасний та якісний контроль за навчальним процесом. Для обробки БД закладу, аналізу успішності учнів, автоматизованого складання розкладу використовується відповідне програмне забезпечення.

ПІДСУМКИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Мета проекту - надання викладачам та учням доступу до сучасних інформаційних ресурсів, формування передумов для їх активної роботи з сучасними інформаційними технологіями.

В рамках проекту МНВК забезпечує реєстрацію своїх електронних адрес та сайтів в адресній зоні Internet.

Створення інформаційної системи МНВК дозволить використовувати єдине освітнє середовище для всіх навчальних закладів області, а також для доступу до всесвітньої інформаційної мережі INTERNET з метою отримання оперативної інформації і використання її ресурсів. Ця система сприятиме реалізації проектів автоматизованих систем безперервного багаторівневого дистанційного навчання з використанням можливостей мережі INTERNET в рамках національної програми Інформатизації України.

Широке впровадження інформаційних технологій дозволить систематизувати навчальні плани та програми , розробити інформаційні і навчально-методичні матеріали за професіями, орієнтовані на IТ, організовувати навчально-технічні бази даних для оволодіння IT, розробляти комплексні методики навчання за сучасними інформаційними технологіями.

У рамках розробленої концепції припускається використання широкого кола програмних навчально-методичних комплексів, заснованих на сучасних інструментальних засобах i технологічних розробках.

Світова мережа Internet надає новий підхід для створення і розповсюдження навчальних програмних продуктів. Електронні підручники, виконані в технології WWW мають бути використані в різноманітних формах навчання. Інструментальні засоби розробки програмних продуктів дозволяють без додаткових витрат на програмування створювати електронні навчальні засоби з застосуванням елементів HTML, використовувати елементи нових інформаційних технологій, можливості світових бібліотек навчальних і тестових програмних продуктів, призначених для інформаційної, довідкової та методичної підтримки навчальних дисциплін.

В рамках навчального закладу з'являється можливість здійснювати видавничу і поліграфічну діяльність, розробляти та представляти на конкурсах авторські роботи та методичні матеріали, тиражувати друковану продукцію в рамках комбінату, розробляти рекламні матеріали, стінгазети з метою проведення внутрішньо-комбінатівських заходів, підвищення авторитету МНВК.

Адміністрація МНВК буде мати можливість використовувати позитивний досвід інформатизації систем управління, підвищувати ефективність її управління, здійснювати вчасну взаємодію з органами управління освіти, встановлювати дружні відносини з навчальними закладами України та інших держав.

Розроблено в Степанівському МНВК Менського району.

Обговорено і затверджено педагогічною радою МНВК (протокол №2 від 26.10.2003)

Л. Шестаковський – директор МНВК.
В. Применко – викладач інформаційних технологій.
А. Ткаченко – системний адміністратор.

Корисні посилання